Mục lục

CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC VỀ VI ĐIỀU KHIỂN 5
1.1. Sơ Lược Về Cấu Trúc Của Vi Điều Khiển 5
1.2 Một Vài Họ Vi Điều Khiển Phổ Biến: 7
1.2.1 INTEL 8051 7
1.2.3 MOTOROLA 68HCxx 7
1.2.4 MICROCHIP PIC 12Xxxx, 16Xxxx, 17Xxxx, 18Xxxx, DSPIC 8

CHƯƠNG II: VI ĐIỀU KHIỂN MICROCHIP PIC 9
2.1 Lịch Sử Phát Triển 9
2.2 Phân Loại 10
2.2.1 Họ cấp thấp (low-end) 10
2.2.2 Họ cấp chung (Mid-range) 10
2.2.3 Họ cấp cao (High-end) 17Cxxx 11
2.2.4 Họ cấp cao (High- performance) 12
2.3 Một Số Ưu Điểm Microchip PIC 12

CHƯƠNG III: VI ĐIỀU KHIỂN PIC 18F4550 14
3.1 Sơ đồ chân 16
3.2 Các Công Cụ Lập Trình 20
3.3 Đơn vị ICD-U40 23
3.4 Tiêu Thụ Năng Lượng 24
3.5 FIRMWARE 25
3.6 Các công cụ làm việc 25
3.7 Thiết bị lớp 25
3.8 Firmware HID 26
3.9 Một số đặc tính: 26
3.10 Nguyên tắc hoạt động: 26
3.11 Driver 27
3.12 Mô Tả Thực Hiện Firmware Thứ Hai 29
3.13 Kết luận 32

CHƯƠNG IV: CÔNG NGHỆ USB QUA MICROCHIP 18F4550 34
4.1 Giới thiệu 34
4.2 Vi xử lý 18f4550 34
4.3 Lắp ráp bảng phát triển 34
4.3 Truyền tải khởi động vào 18F4550 36
4.4 Phát triển ứng dụng trong MPLAB IDE 37

CHƯƠNG V: CHUYỂN ĐỔI TỪ THIẾT BỊ FLASH PIC18F SANG PIC18FXXJ 47
5.1 Chuyển đổi thiết bị 47
5.2 Giới thiệu 47
5.3 Reset Brown-out (BOR) 51
5.4 XUNG 51
5.5Tuỳ chọn dao động ký 52
5.6 Đồng hồ đo năng lượng 52
5.7 Độ trễ khởi động/reset 52
5.8 Sự khác Biệt Về Chân 53
5.9 Điện trở kéo gắn trong 54
5.10 Tỷ lệ dòng trên các chân vào/ra 54
5.11 VCAP/VDDCORE và ENVREG 55
5.12 Bộ Nhớ Chương Trình 55
5.12.1 ID thiết bị 55
5.12.2 Từ cấu hình 55
5.12.3 Các chu trình ghi 58
5.12.4 Khả năng ghi nhớ đặc tính 58
5.12.5Mô phỏng tự ghi và EEPROM 58
5.12.6 Bảo vệ mã 59
5.12.7 Vào chế độ lập trình 59
5.13 Thiết Lập Chính Xác Cho Chương Trình Thiết Bị Và Công Cụ Phần Mềm 60
5.14 KHÁC BIỆT MODULE 61
5.15 TỔNG KẾT 61

CHƯƠNG VI: ĐỒNG HỒ BÁO THỨC 62
6.1 Tóm lược 62
6.2 Chỉ thị hoạt động 62
6.2.1 Ngày tháng/thời gian hiện tại 62
6.2.2 Thời gian 12 giờ hay thời gian quân sự 63
6.2.3 Báo thức 64
6.2.4 Âm báo thức 65
6.2.5 Đồng bộ, chờ và ngừng báo thức 65
6.3 USB 67
6.4 Lập trình PIC 67
6.4.1 Đồng hồ 67
6.4.2 USB 68
6.5 Sử dụng Compact Flash 68
6.6 Chip bộ mã hoá MP3 69
6.7 Bộ chuyển đổi số – tương tự CS4334 72
6.8 Màn hình LED 72
6.9 Kết luận 73