MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan kỹ thuật SDH.

Chương 2: Quá trình tạo khung truyền dẫn SDH.

Chương 3: Các loại từ mào đầu SOH & POH.

Chương 4: Các sản phẩm truyền dẫn SDH trên thực tế.

Chương 5: Phần ứng dụng thiết bị SDH ở Việt Nam.

Chương 6: Các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao tính hiệu quả cho thiết bị truyền dẫn.

 

Download: