Gồm :

Bài 1. Chứng minh các hệ thức tổ hợp
Bài 2. Giải phương trình liên quan đến tổ hợp, chỉnh hợp
Bài 3. Các bài toán về phép đếm
Bài 4. Tính xác suất của một biến cố nhờ định nghĩa
Bài 5. Tính xác suất của một biến cố nhờ các phép tính về xác suất
Bài 6. Đại lượng ngẫu nhiên
Bài 7. Các bài toán về hệ số trong khai triển nhị thức Newton
Bài 8. Các bài toán chứng minh hệ thức tổ hợp và tính tổng bằng nhị thức Newton