MỤC LỤC

CHƯƠNG I: CƠ SỞ KÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1.Những vấn đề cơ bản về kiểm toán hoạt động
2. Đặc điểm của chương trình, dự án đầu tư tác động đến kiểm toán hoạt động
3.Các tiêu chí thẩm định tính kinh tế , hiệu lực và hiệu quả của chương trình dự án đầu tư .

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CỎ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC .
1.Tình hình đầu tư những năm qua
2. Thực trạng kiểm toán hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản ở Việt Nam
3.Giới thiệu một số thành quả và xu hướng kiểm toán hoạt động ở một số nước .

CHƯƠNG III: NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ DỰ ÁN Ở VIỆT NAM .
1.Tính cấp thiết phải kiểm toán hoạt động các dự án đầu tư xây dựng cơ bản vốn NSNN
2. Định hướng cơ bản, nguyên tắc kiểm toán hoạt động
3.Trình tự kiểm toán hoạt động đối với các chương trình dự án .

KẾT LUẬN .- TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 

Download link ===> Nội dung và phương pháp kiểm toán hoạt động đối với các chương trình dự án đầu tư