Số trang: 38
Dung lượng 70.87 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG 1:

1.1. Những khái niệm cơ bản về lý thuyết điều tra chọn mẫu 2
1.2. Đặc điểm của điều tra chọn mẫu 2
1.3. Các loại sai số trong điều tra chọn mẫu 4
1.4. Các phương pháp tổ chức chọn mẫu thường dùng 4
1.4.1. Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản 4
1.4.2. Chọn mẫu máy móc (chọn hệ thống) 5
1.4.3. Chọn mẫu phân loại (phân tổ) 5
1.4.4. Chọn mẫu cả khối (mẫu chùm) 6
1.4.5. Chọn mẫu nhiều cấp 6

CHƯƠNG 2 : 2.1. Những vấn đề cơ bản về chọn mẫu kiểm toán 7

2.1.1. Vị trí của chọn mẫu kiểm toán trong kiểm toán 7
2.1.2. Những khái niệm cơ bản về chọn mẫu kiểm toán 8
2.1.3. Những khái niệm có liên quan đến chọn mẫu kiểm toán 9
2.1.4. Mẫu đại diện, rủi ro chọn mẫu và rủi ro không do chọn mẫu: 9
2.2. Các phương pháp chọn mẫu trong kiểm toán 11
2.2.1. Chọn mẫu ngẫu nhiên 11
2.2.2. Chọn mẫu phi xác suất 15
2.2.3. Kỹ thuật phân tầng (phân tổ) trong chọn mẫu kiểm toán 17
2.2.4. Chọn mẫu thuộc tính 17

CHƯƠNG 3: 3.1. Nhận xét về kỹ thuật chọn mẫu và việc áp dụng kỹ thuật chọn mẫu 23

3.1.1. Ưu điểm 23
3.1.2. Hạn chế 23
3.2. Một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán 25

KẾT LUẬN 26