Mẫu Hợp đồng kiểm toán (trường hợp thông thường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———
Số: /2010/ HĐKT
……… , ngày 15 tháng 12 năm 2010 (1)

HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN
(V/v: Kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 của
Công ty CP Sản xuất và Thương mại VAS)

• Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

• Căn cứ Nghị định 105/2004/NĐ – CP ngày 31/03/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập và Nghị định 30/2009/NĐ-CP ngày 30/3/2009 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung Nghị định 105/2004/NĐ-CP;

• Căn cứ Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 210 về Hợp đồng kiểm toán.
………………………