MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC .

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ THỰC THI CHIẾN LƯỢC CỦA NGÀNH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM .

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015

 

Download link ===> Định hướng chiến lược phát triển ngành kiểm toán độc lập ở Việt Nam đến năm 2015