Số trang: 38
Dung lượng 109.41 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG.3

1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANH THU BÁN HÀNG 3
1.1. Khái niệm 3
1.2. Phân loại 5
1.3. Công tác hạch toán kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 5
2. LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG 8
2.1. Khái niệm 8
2.2. Đặc điểm 8
2.3. Hạch toán kế toán về phải thu của khách hàng 9

PHẦN II: KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH…..11

1. KIỂM TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH 11
1.1. Vai trò của kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kiểm toán Báo cáo tài chính 11
1.2. Đặc điểm của kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ảnh hưởng đến công tác kiểm toán 11
1.3. Mục tiêu kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 12
1.4. Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 14
2. KIỂM TOÁN PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH 28
2.1. Mục tiêu kiểm toán 28
2.2. Quy trình kiểm toán các khoản Phải thu của khách hàng 29

KẾT LUẬN 37