Số trang: 33
Dung lượng 73.78 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH 3

1.1 Khái quát về kiểm toán và mục tiêu kiểm toán tài chính 3
1.1.1 Khái quát về kiểm toán tài chính 3
1.1.2 Mục tiêu của kiểm toán tài chính 4
1.2 Bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính 4
1.2.1 Khái niệm bằng chứng kiểm toán 4
1.2.2 Phân loại bằng chứng kiểm toán 5
1.2.3 Tính chất của bằng chứng kiểm toán 10
1.2.4 Các quyết định của kiểm toán viên đối với bằng chứng kiểm toán 12
1.2.5 Vai trò của bằng chứng kiểm toán 13

PHẦN II : CÁC PHƯƠNG PHÁP KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH 15

2.1 Các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính 15
2.1.1 Kiểm kê vật chất 15
2.1.2 Gửi thư xác nhận 16
2.1.3 Xác minh tài liệu 17
2.1.4 Quan sát 18
2.1.5 Tính toán 19
2.1.6 Phỏng vấn 19
2.1.7 Thực hiện thủ tục phân tích 21
2.2 Kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán áp dụng trong các giai đoạn của kiểm toán tài chính 24
2.2.1 Thu thập bằng chứng kiểm toán trong lập kế hoạch kiểm toán 24
2.2.2 Thu thập bằng chứng kiểm toán trong thực hiện kiểm toán 27
2.2.3 Thu thập bằng chứng kiểm toán trong kết thúc kiểm toán 28

KẾT LUẬN 30