MỤC LỤC

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI -DU LỊCH.

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI – DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TIỀN GIANG.

CHƯƠNG III: HƯỚNG HOÀN THIỆN MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI DU LỊCH.

 

Download link ===> Phương hướng hoàn thiện mô hình tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp TM