MỤC LỤC

Chuong I: Co so ly luan ve he thong cac phuong phap kiem toan.

Chuong II: Thuc trang viec ung dung cac phuong phap kiem toan trong hoat dong kiem toan cua KTNN thoi gian qua.

Chuong III: Nhung giai phap co ban nham hoan thien he thong cac phuong phap-ky thuat kiem toan trong hoat dong KTNN.

 

Download link ===> Hoàn thiện hệ thống các phương pháp kiểm toán