Số trang: 33
Dung lượng 63.4 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

Phần 1: Lý luận chung về việc áp dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán: 2

1.1.Khái quát về thủ tục phân tích: 2
1.1.1.Khái niệm chung về thủ tục phân tích: 2
1.1.2. Mục đích của việc sử dụng thủ tục phân tích: 3
1.1.3. Các loại thủ tục phân tích: 4
1.1.3.1. Kiểm tra tính hợp lý: 4
1.1.3.2. Phân tích xu hướng: 4
1.1.3.3. Phân tích tỷ suất: 4
1.2.Thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán: 5
1.2.1.Mục tiêu của việc áp dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán: 5
1.2.2. Các thủ tục phân tích áp dụng trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 7

Phần 2: Thực trạng áp dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán ở các công ty kiểm toán 15

Phần 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc áp dụng thủ tục phân tích trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 24

3.1. Nâng cao năng lực của kiểm toán viên: 24
3.2.Xây dựng cơ sở pháp lý, chế độ kế toán phù hợp: 24
3.3.Sử dụng triệt để các tỷ suất tài chính trong phân tích: 25
3.4.Lưu trữ giấy tờ làm việc của kiểm toán viên: 27
3.5.Quan tâm đến việc phân tích sơ bộ đối với báo cáo lưu chuyển tiền, rà soát thông tin trên bản thuyết minh báo cáo tài chính: 27

Kết luận 29