PHẦN MỞ ĐẦUTính cấp thiết của đề tài
Kiểm toán nội bộ là một bộ phận quan trọng trong hệ thống kiểm soát nội bộ
của một đơn vị, có chức năng kiểm tra, đánh giá tính phù hợp, hiệu quả, sự tuân thủ
pháp luật và các quy định của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát. Trên thế giới,
kiểm toán nội bộ ra đời vào năm 1941 ở Mỹ. Sau đó phát triển và lan rộng ra khắp
các nước trên thế giới. Ở Việt Nam, kiểm toán nội bộ ra đời năm 1996, đánh dấu
bằng Nghị định 59-CP ngày 3/10/1996 của Chính phủ. Tuy nhiên chỉ đến ngày
28/10/1997, quy chế kiểm toán nội bộ mới được ra đời bằng quyết định 832-
TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính. Mãi tới ngày 22/12/1998 Bộ Tài Chính mới có
Thông tư hướng dẫn số 171/1998/ TT-BTC thực hiện kiểm toán nội bộ tại doanh
nghiệp nhà nước.
Hiện nay, tại TP. Hồ Chí Minh, kiểm toán nội bộ đã được triển khai rộng rãi
ở hầu hết các doanh nghiệp có quy mô lớn. Đã có nhiều đơn vị tổ chức thực hiện
khá tốt vai trò và nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ. Tuy nhiên, còn nhiều đơn vị triển
khai thực hiện còn mang tính hình thức, chưa thực sự thấy được vị trí và vai trò của
kiểm toán nội bộ nên thiếu quan tâm đúng mức đến hoạt động kiểm toán nội bộ. Vì
vậy, việc tổ chức kiểm toán nội bộ ở một số đơn vị còn nhiều vấn đề bất cập như
chưa phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm toán và thanh tra; tổ chức
hoạt động kiểm toán nội bộ thiếu tính bài bản và tính chuyên nghiệp, thậm chí còn
mang nhiều tính tự phát nên hiệu quả thu được từ công tác kiểm toán nội bộ còn hạn
chế.
Đề tài “ Hoàn thiện hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên
địa bàn TP.HCM ” được tác giả nghiên cứu nhằm góp phần vào việc nâng cao chất
lượng của công tác kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM nói
riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung .
Mục tiêu nghiên cứu
Nâng cao lý luận kiểm toán nội bộ mà cụ thể là kiến thức về tổ chức kiểm
toán nội bộ cho chính bản thân tác giả.
Kết hợp lý luận và thực tiễn tổ chức kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp
trên địa bàn TP.HCM để hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại đây.

Phương pháp nghiên cứu
Luận văn phối kết hợp nhiều phương pháp bao gồm: Phương pháp duy vật
biện chứng; phương pháp thu thập bằng chứng thực tế, các phương pháp toán học,
thống kê.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Lý luận về tổ chức kiểm toán nội bộ và thực tế tổ chức kiểm toán nội bộ tại
các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM, từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện tổ
chức kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp này.

Đóng góp của luận văn
Đề xuất những giải pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm hoàn thiện hoạt động
kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM, từ đó nâng cao hiệu
quả quản lý và sản xuất kinh doanh.
Ngoài ra tác giả mong muốn đề tài này đóng góp một phần lý luận cho việc
hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam nói chung.
Kết cấu của luận văn
Luận văn này được chia làm 3 phần:

Chương 1: Tổng quan về kiểm toán nội bộ .

Chương 2 : Thực trạng tổ chức kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp trên
địa bàn TP.HCM.

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ tại các
doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM

Download link