MỤC LỤC

Chuong I: Dac diem quan ly tai chinh cua cac don vi su nghiep co thu va vai tro cua KTNN trong chong that thu tai cac DV su nghiep co thu.

Chuong II: Thuc trang kiem toan cac don vi su nghiep co thu trong cac cuoc KTNS dia phuong trong thoi gian qua.

Chuong III: Nhung giai phap chong that thu NSNN trong kiem toan cac don vi su nghiep co thu.

 

Download link ===> Thực trạng và giải pháp chống thất thu ngân sách trong hoạt động kiểm toán các đơn vị