Rủi ro kiểm toán và công tác đánh giá rủi ro kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam

Số trang: 36
Dung lượng 69.4 KB
Loại file Zip

Tóm tắt nội dung

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4

1, Khái niệm rủi ro kiểm toán 4
2. Đánh giá rủi ro kiểm toán 4
2.1. Kỳ vọng của những người sử dụng báo cáo tài chính 5
2.2. Khả năng khách hàng sẽ gặp khó khăn về tài chính sau khi báo cáo kiểm toán được công bố 6
3. Thành phần của rủi ro kiểm toán 7
3.1. Rủi ro tiềm tàng 8
3.2. Rủi ro kiểm soát 9
3.3. Rủi ro phát hiện 10
4. Mô hình rủi ro kiểm toán 12

CHƯƠNG II. THỰC TIỄN ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VIỆT NAM 14

2. Xác định mức rủi ro mong muốn cho cuộc kiểm toán 19
3.Thực hiện đánh giá rủi ro trên toàn bộ báo cáo tài chính 21
3.1. Đánh giá rủi ro tiềm tàng trên toàn bộ báo cáo tài chính 21
3.2. Đánh giá rủi ro kiểm soát cho toàn bộ báo cáo tài chính 23
3.3. Đánh giá rủi ro phát hiện trên toàn bộ báo cáo tài chính 24
4. Đánh giá rủi ro trên phương diện số dư khoản mục và nghiệp vụ 24
4.1. Đánh giá rủi ro tiềm tàng 24
4.2. Đánh giá rủi ro kiểm soát 27
4.2.1. Thu thập hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ và mô tả trên giấy tờ làm việc 28
4.2.2. Đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát 28
4.2.3. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát 29
4.3. Đánh giá rủi ro phát hiện 30
5. Nhận xét và kiến nghị về công tác đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam 32
5.1. Nhận xét về công tác dánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam 32
5.2. Kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam 33

PHẦN KẾT LUẬN 35