MỤC LỤC

Chuong I: Co so ly luan de xay dung qui trinh KT bao cao tai chinh NHNN.

Chuong II: Thuc trang cac cuoc KT bao cao tai chinh NHNN do KTNN thuc hien.
Chuong III: Dinh huong va giai phap de XD qui trinh KTBCTC cua NHNN.

 

Download link ===> Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng quy trình kiểm toán báo cáo tài chính Ng.Hàng NN