MỤC LỤC

Chuong I: Nhung van de ly luan ve phuong phap danh gia he thong kiem soat noi bo va xac dinh tinh trong yeu, riu ro kiem toan.

Chuong II: Thuc trang viec danh gia HTKSNB va xac dinh tinh trong yeu, rui ro KT cua KTNN.

Chuong III: Hoan thien noi dung, phuong phap, qui trinh khao sat, danh gia HTKSNB va xac dinh tinh trong yeu, rui ro KT cua KTNN.

Download link ===> Hoàn thiện công tác nghiên cứu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đv được KT