MỤC LỤC

CHƯƠNG I: LUẬN CỨ KHOA HỌC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC .

CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 1994- 2002.

CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA KTNN GIAI ĐOẠN 2001-2010

KẾT LUẬN.- TÀI LIỆU THAM KHẢO.- BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI.

 

Download link ===> Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước