MỤC LỤC

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN HÀNG NĂM CỦA KTNN .
1.khái niệm
2.Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN 3.Mục tiêu và yêu cầu của việc xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN
4. Kết cấu kế hoạch kiểm toán năm
5. So sánh kế hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN với kế hoạch kiểm toán của từng cước kiểm toán .

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN HÀNG NĂM CỦA KTNN .
1.Trình tự xây dựng kế hoạch kiểm toán năm của KTNN
2.Những ưu điểm hạn chế và nguyên nhân của công tác lập kế hoạch

CHƯƠNG III:QUY TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN HÀNG NĂM CỦA KTNN VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN .
1.Các quan điểm xây dựng kiểm toán hàng năm của KTNN
2.Một số định hướng về xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN 3.Các căn cứ cụ thẻ để xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN 4. Các yêu cầu đặt ra khi xây kế hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN
5. Quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN
6. Các điều kiện để thực hiện tốt kế hoạch kiểm toán hàng năm của KTNN KẾT LUẬN .- BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI .

 

Download link ===> Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước