Chất lượng bề mặt chi tiết sau khi gia công trên máy tiện CNC phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. trong đó sự ảnh hưởng của chế độ cắt là rất lớn.Bài báo đưa ra các nghiên cứu về sự ành hưởng của các yếu tố vận tốc v, bước tiến s và chiều sâu cắt t đến bề mặt khi gia công mặt trụ ngoài trên máy tiện CNC.

 

Download link ===> Nghiên cứu sự ảnh hưởng đồng thời của chế độ cắt đến độ nhám bề mặt khi gia công