MỤC LỤC

Chương 1: Cấu tạo tinh thể của vật liệu.

Chương 2: Giản đồ trạng thái của hợp kim hai cấu tử.

Chương 3: Gang.

Chương 4: Thép.

Chương 5: Kim loại và hợp kim màu. Chương 6: Vật liệu mới.

Download link ===> Giáo trình vật liệu cơ khí