NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NỘI DUNG:
I. ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ PLC CHO TRẠM TRỘN BÊ TÔNG XI MĂNG
II. SỐ LIỆU BAN ĐẦU : TÀI LIỆU VÀ KHẢO SÁT TRẠM TRỘN CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ.
III. NỘI DUNG PHẦN THUYẾT MINH:
• Chương 1: Tổng quan về công nghệ bê tông xi măng
• Chương 2: Cảm biến và cơ cấu chấp hành
• Chương 3: Giới thiệu tổng quan về PLC S7-300
• Chương 4: Ứng dụng hệ SCADA và phần mềm WinCC để mô phỏng trạm trộn bê tông xi măng
• Chương 5: Sơ đồ thuật toán, bảng phân công đầu vào/ra và chương trình điều khiển

 

Download:

Nghiên cứu, khảo sát, thiết kế chương trình PLCS7-300 để điều khiển giám sát trạm trộn bê tông xi măng