Thiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệp gồm với các dữ kiện trong bảng 2.1 btl lấy theo vần anphabe của họ và tên người thiết kế. Nguồn điện được lấy từ điểm đấu điện của lưới 22KW có tọa độ và công suất ngắn mạch tại điểm đấu điện ứng với dòng có chữ cái đầu tiên của tên đệm.

Thời gian sử dụng công suất cực đại là TM =5100h, phụ tải loại I và loại II chiến 75%. Giá thành tổn thất điện năng C∆=1000đ/kwh, hiệu suất thiệt hại do mất điện gth=4500đ/kwh, tổn hao điện áp trong mạng hạ áp ∆Up=5%. Các thông số khác lấy trong phụ lục và sổ tay thiết kế cung cấp điện