Kiểm toán Báo cáo tài chính là một trong những thế mạnh của chúng tôi. Các kiểm toán viên của Đệ Nhất là những chuyên gia với kinh nghiệm chuyên sâu về tài chính, kế toán, kiểm toán, ke toan thuế, đã từng thực hiện kiểm toán nhiều hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các Ban quản lý dự án, các dự án tài trợ, vay vốn của các tổ chức quốc tế, các tổ chức trong và ngoài nước.

Download link ===>    KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH