MỤC LỤC

1. Khái niệm.

2. Cấu tạo máy điện không đồng bộ ba pha.

3. Những thông số ghi trên nhãn máy.

4. Sự hình thành từ trường quay.

5. Nguyên lý làm việc của máy điện không đồng bộ.

6. Các phương pháp trình của động cơ không đồng bộ.

7. Mạch tương đương của động cơ điện không đồng bộ.

8. Quá trinh biến đổi năng lượng.

9. Momen của động cơ không đồng bộ.

10. Oment phụ của máy điện KĐB.

11. Đường đặc tính tốc độ và momen của động cơ không đồng bộ.

12. Quá trình mở máy động cơ điện không đồng bộ.

13. Các phương pháp mở máy.

14. Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha.

TẢI VỀ