Phần I: Kỹ thuật xung
Chương I: Khái niệm chung
Chương II: Các phương pháp biến đổi và tạo dạng xung
Chương III: Các mạch dao động xung
Chương IV: Vi mạch định thời 555, dao động tích thoát dùng UJT
Chương V: Mạch dao động tạo xung dùng cổng logic, VCO, CCO

Phần II: Kỹ thuật số
Chương I: Hệ thống đếm và khái niệm về mã
Chương II: Đại số Boole
Chương III: Các phần tử logic cơ bản
Chương IV: Hệ tổ hợp
Chương V: Hệ tuần tự