Kiểm toán báo cáo tài chính

Kiểm toán Báo cáo tài chính là một trong những thế mạnh của chúng tôi. Các kiểm toán viên của Đệ Nhất là những chuyên gia với kinh nghiệm chuyên sâu về tài chính, kế toán, kiểm toán, ke toan thuế, đã từng thực hiện kiểm toán nhiều hợp đồng kiểm...Read more

Mẫu Hợp đồng kiểm toán (trường hợp thông thường)

Mẫu Hợp đồng kiểm toán (trường hợp thông thường) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———o0o——— Số: /2010/ HĐKT ……… , ngày 15 tháng 12 năm 2010 (1) HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN (V/v: Kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc...Read more